ANALÝZA ČINNOSTI REPREZENTANTŮProgramový subsystém Analýza činnosti reprezentantů (dále jen AČR) je subsystém mapující činnost obchodních zástupců v jejich regionech. AČR je dodáván ve dvou modulech. Pro obchodní zástupce je určen modul AČR-Reprezentant, ve kterém obchodní zástupce zadává údaje o svých aktivitách, a ty předává do centra, kde jsou importovány, ukládány a vyhodnocovány modulem AČR-Manager.

 

Základní funkcí AČR je pořizování a vyhodnocování údajů o aktivitách obchodních zástupců. Při zadávání aktivity je nutno určit, jde-li o aktivitu návštěvní (návštěva, návštěva s předáním propagačních materiálů, ...) či mimonávštěvní (seminář, dovolená, nemoc, ...). Programový subsystém je navržen s maximálním důrazem na obecnost. Každý uživatel si může seznam mimonávštěvních aktivit stejně jako mnohé další seznamy např.: tituly, oslovení, postavení, preference, specializace, pracoviště, typy pracovišť, preparáty, skupiny preparátů, navštěvované regiony, propagační předměty a jejich ceny nastavit podle svých představ a požadavků. Samozřejmostí je možnost jejich změny a doplňování podle potřeby.

 

 

Při zadávání návštěvní aktivity je možné evidovat propagované preparáty, vydané vzorky preparátů, vynaložené výdaje (propagační materiály, reklamní dárky, ... ) a další údaje ve formě obecné či strukturované poznámky. Při zadávání návštěvy nebo při jejím prohlížení jsou na té samé obrazovce i informace o předešlých návštěvách u daného navštívené osoby a zároveň i informace o všech ostatních návštěvách za vybrané období. V rámci návštěvy je možno pořídit a odeslat objednávku klientem požadovaných produktů buď přímo distributorovi nebo pověřené osobě do skladu k vyřízení (spolupráce s naším modulem pro příjem, evidenci a vyřizování objednávek). Subsystém nabízí po zadání návštěvy i možnost automatického plánování další návštěvy a to buď zabudovaným plánovačem nebo prostřednictvím kalendáře v aplikaci MS-Outlook.

 

 

Subsystémem navrhované datum následující návštěvy při automatickém plánování návštěv je závislé na preferenci dané navštívené osoby a hodnotě intervalu (počet dnů mezi návštěvami) nastaveného pro tuto preferenci. Datum příští návštěvy navržené interním plánovačem je možné modifikovat dle potřeby. Při práci s interním plánovačem se rozlišují 3 stupně naplánování návštěvy: nejnižší - datum návštěvy navržené systémem, vyšší - potvrzené obchodním zástupcem a nejvyšší - dohodnutá s navštívenou osobou. Přesuny mezi jednotlivými stupni a mezi libovolnými daty jsou samozřejmostí, včetně plánování mimonávštěvních aktivit.

Mimonávštěvní aktivita je popsána typem, obecnou a strukturovanou poznámkou, jejíž bloková struktura je opět definovatelná dle potřeby.

O jednotlivých navštěvovaných osobách (nejčastěji to bývá lékař, a proto slovem "lékař" je v subsystému AČR nazývána jakákoli kontaktovaná osoba) lze v subsystému ukládat následující data: příjmení, jméno, titul, postavení, preference (důležitost, lze ji vázat na skupinu preparátů), pracoviště, specializace, telefonní číslo (v případě, že je počítač připojen k telefonní lince lze toto číslo vytočit stiskem jediného tlačítka), adresa bydliště, oslovení (je použito pro tisk adresních štítků), textová poznámka, potenciál a struktura klientely (např. počty pacientů s danou diagnózou), návštěvní (ordinační) hodiny a řada dalších uživatelem definovatelných vlastností.

Při práci se seznamem navštěvovaných osob (lékařů) lze vybírat požadované osoby dle mnoha kriterií (např.preference, specializace, postavení, pracoviště, typ pracoviště, město, okres, region obchodního zástupce, klientela, ... a další vlastnosti definované uživatelem) aplikovaných pomocí filtru a požadovaný seznam poté vytisknout. Pro vybrané navštěvované osoby je možno vytvořit emailovou zprávu, nastavit jim určitou vlastnost či vytisknout jejich adresy na obálky nebo štítky.. Výsledky filtrů lze ukládat a následně navzájem kombinovat (sjednocení, průnik, doplněk, ...). Pro každou osobu lze vytisknout kartu obsahující výše uvedené údaje, zobrazit seznam jejích návštěv či historii změn údajů o ní.

 

 

Komunikace mezi moduly Reprezentant a Manager je obousměrná a technicky řešená elektronickou poštu (obr.4). Od Reprezentanta k Managerovi jsou odesílány data pořízená obchodním zástupcem (návštěvy, nové či upravené kontakty, plán návštěv). V opačném směru jsou zasílány aktualizované číselníky, informace o klientech sdílených v rámci regionu s jinými obchodními zástupci. Generování emailových zpráv s datovou přílohou a naopak zpracování došlých zpráv probíhá automaticky zcela v režii AČR.

 

Subsystém AČR nabízí následující statistiky a vyhodnocení:

 

 

 

 

Výsledky všech přehledů a statistik jsou buď zobrazeny přímo na obrazovce a je možno je následně vyexportovat do tabulek v MS-Excelu, kde s nimi lze dále pracovat (modifikovat, uložit, tisknout, ...), a nebo jsou přímo přeneseny do MS-Excelu v podobě tabulek, kontingenční tabulek nebo grafů. Statistiky týkající se okresů je alternativně možno zobrazit i vyexportovat v podobě mapy.


Novinky:

od verze 9.1


od verze 9.0


od verze 8.9

 

 

Modul miniAČR je mobilní podoba modulu AČR-reprezentant pro zařízení typu PDA (Pocket PC, Handheld PC).

 

 

miniAČR obsahuje veškeré funkce modulu AČR-reprezentant:
© Deneb 2015