HOTEL


Tento modul je klasickým lázeňsko-hotelovým systémem. Zajišťuje kompletní hotelovou a lázeňskou ubytovací a související agendu. Je připraven pro kompletní zpracování jakéhokoliv typu pobytu hosta od klasického hotelového pobytu přes pobyty pacientů vyslaných zdravotní pojišťovnou až po kombinované pobyty např. příspěvkových pacientů, jimž léčbu hradí zdravotní pojišťovna, ubytování a stravu zprostředkovává cestovní kancelář a další libovolné doplňkové služby si host hradí sám.
Agenda je zpracovávána od přijetí objednávky či lékařského návrhu, přes rezervaci pobytu až po jeho vyúčtování hostovi, cestovní kanceláři, firmě či zdravotní pojišťovně.

Obsahuje tyto základní funkce:

• evidence objednávek, rezervací a lékařských návrhů
• ubytování a příjem hosta
• vedení ubytovací agendy v grafické podobě
• natěžování hotelového účtu hosta libovolnými položkami
• automatické natěžování účtu hosta telefonními hovory a útratou v restauraci
• vyúčtování za pobyt hosta
• hromadné vyúčtování cestovním kancelářím a firmám
• vyúčtování zdravotním pojišťovnám
• sledování a evidence poplatků (lázeňský, rekreační apod.)
• podpora cizích měn
• statistiky
• účetní agenda a export dávky do účetnictví
• podpora čipů a magnetických karet

 

Evidence objednávek, rezervací a lékařských návrhů

Při zápisu objednávky, rezervace nebo lékařského návrhu je možno hosta pouze zaevidovat a ponechat konkrétní rezervaci ubytování na další zpracování nebo přímo rezervovat v grafickém ubytovacím plánu konkrétní pokoj a zadat datum platnosti objednávky, po jehož uplynutí při nepotvrzení klientem je objednávka či rezervace automaticky nabídnuta k stornování. U lékařských návrhů na komlexní léčbu pacientů je sledována a hlídána lhůta platnosti návrhů.
Již při zaevidování objednávky či rezervace je možno pro hosta připravit účet, který může být v průběhu pobytu libovolně doplňován.

 

Ubytování, příjem a pobyt hosta

Host je po svém příjezdu ubytován, přijat do stavu a nabídnut ke zpracování dalších agend ostatním modulům LIS a spolupracujícím systémům.
Při příjezdu je možno od hosta ihned vybrat úhradu nebo jen část za všechny nebo jen některé poskytované služby.
V průběhu pobytu hosta mohou být do jeho účtu natěžovány libovolné položky za poskytované služby a prodávané zboží. Např. telefonní hovory, útrata v restauraci, drobný prodej apod.
Telefonní hovory mohou být načítány na hotelový účet automaticky nebo ručním výběrem z hovorů načtených z telefonní ústředny (např. v případě, kdy na jednom pokoji bydlí dva hosté - pacienti a je potřeba ručně vybrat konkrétní hovory).
Ze spolupracujícího restauračního a stravovacího systému TANGO je možno automaticky načítat útratu v baru nebo restauraci, příp. další prodeje uskutečňované tímto systémem. Z modulu LIS-Časování procedur mohou být načítány částky za prodej procedur.
Vzájemná provázanost LIS pak umožňuje např. provést směnu valut, zjistit ošetřujícího lékaře hosta nebo kdy je možno hosta zastihnout na které proceduře atd.

 

Vyúčtování za pobyt hosta

Vystavení účtu či faktury za pobyt hosta a doplňkové služby je možno kdykoliv v průběhu pobytu hosta, nejpozději však po jeho odjezdu před uzavřením účtu.
Částky za pobyt jsou vypočítávány automaticky díky strukturovanému ceníku, který definuje ceny podle typu hosta, typu pobytu, pojišťovny, cestovky nebo jiného zprostředkovatele, ubytování (od kategorie ubytování až po konkrétní pokoj), měny a období.
Rozvrstvení a kombinace cen je flexibilně uživatelsky nastavitelné.
Vypočtené částky je dále v závislosti na uživatelská oprávnění možno ručně upravovat.
Úhradu jednotlivých položek účtu je dále možno libovolně kombinovat. Např. léčení hosta je zahrnuto do souhrnného vyúčtování zdravotní pojišťovně, strava a ubytování je vyfakturováno cestovní kanceláři či firmě, lázeňský poplatek host zaplatí hotově a telefonní hovory jsou hostovi vyfakturovány a hrazeny převodním příkazem.

 

Souhrnná fakturace cestovním kancelářím a firmám

Cestovním kancelářím a firmám je možno vystavit souhrnnou fakturu za poskytnuté služby. Základem pro souhrnné vyúčtování jsou vybrané položky individuálního účtu hosta, k nimž je dále možno přidat další služby jako např. transfer apod.

 

Vyúčtování lázeňské péče zdravotním pojišťovnám

Pro zdravotní pojišťovny je automaticky dle strukturovaných ceníků s možností ručního zásahu vytvářeno vyúčtování lázeňské péče dle platných metodik zdravotních pojišťoven včetně elektronické dávky.

 

Tiskové a statistické výstupy

Modul nabízí množství nejrůznějších tiskových a statistických výstupů. Na přání klienta jsou vytvářený další výstupy dle individuálních potřeb.

 

Účetnictví

Modul vede vlastní účetní agendu v účetních knihách (kniha faktur, kniha hotelových účtů apod.), obsahuje kontovací tabulku pro předkontování dokladů a je připraven pro export účetní dávky do hlavního účetnictví.

 

Čipy a magnetické karty

Podpora čipů a magnetických karet umožňuje například použití čipů a elektronických zámků místo klíčů k pokoji nebo bezhotovostní platbu v restauraci s automatickým natěžováním na hotelový účet s možností předplaceného kreditu.

© Deneb 2015